تمامی محصولات مجموعه پروپارس براساس فاکتورفروش مشمول خدمات پس ازفروش میباشد