1- جهت سفارش كالا وخريدآنلاين  لازم است ابتدا ثبت نام نموده وسپس درخواست خودراواردنماييد 

2- جهت رعايت حال مشتريان وتسهيل درخريد ثبت سفارشات با30%مبلغ فاكتوربعنوان بيعانه امكان پذيربوده ومابقي موقع تحويل كالاتسويه ميگردد

3-تحويل كالا 10روزپس ازتاريخ سفارش كالا و واريز بيعانه انجام ميگيرد

4-قيمت محصولات براساس تحويل درب كارخانه بوده ودرصورت ارسال هزينه حمل ونقل بعهده مشتري ميباشد

5-نصب تختخواب 2و3 منظوره وگهواره كودك درتهران بعهده فروشگاه بوده ورايگان ميباشد 

6-لغو سفارشات قبل از تحويل درصورت عدم تغييرات سفارشي شامل رنگ ووضعيت ظاهري امكان پذيرميباشد